MENU

Školní řád - základní údaje pro rodiče

1. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců

 1. Rodiče mají právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy. Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem.
 2. Rodiče mají právo být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích svého dítěte. Jejich povinností je spolupracovat se školou.
 3. Za chování žáka mimo školu plně odpovídají rodiče.
 4. Volit a být volen do školské rady.
 5. Povinnost zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy.
 6. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 7. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 8. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 9. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

2.  Uvolňování z vyučování – výběr:

 1. Nepřítomnost nezletilého žáka ZŠ je zákonný zástupce žáka povinen omluvit do 48 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy formou písemné omluvenky v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden z rodičů. 
 2. Omluvenku (důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování) předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, nejpozději do 3 kalendářních dnů.
 3. Při podezření na neomluvené absence nebo v případě často se opakující absence může škola, jako součást omluvenky, požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem.
 4. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost zákonného zástupce. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den až tři dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy (nutné podat písemnou žádost);
 5. Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nevyhnutelných případech. 
 6. Musí-li žák předčasně odejít z vyučování, předloží písemnou žádost svého zákonného zástupce třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. Žádost musí obsahovat den, hodinu, důvod uvolnění a podpis zákonného zástupce (formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo k převzetí za vchodem do budovy, případně u třídních učitelů);
 7. Pro žáky prvního stupně si přicházejí zákonní zástupci a převezmou si žáka v budově školy.

 

3. Hodnocení a klasifikace

 1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení  na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka;
 2. Při akcích konaných mimo školu, může být místem pro shromáždění i jiné místo než škola. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě je zajištěna 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků  a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.