MENU

Školní řád - základní údaje pro rodiče, Шкільні правила - основні дані для батьків

1. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců

 1. Rodiče mají právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy. Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem.
 2. Rodiče mají právo být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích svého dítěte. Jejich povinností je spolupracovat se školou.
 3. Za chování žáka mimo školu plně odpovídají rodiče.
 4. Volit a být volen do školské rady.
 5. Povinnost zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy.
 6. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 7. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 8. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 9. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

2.  Uvolňování z vyučování – výběr:

 1. Nepřítomnost nezletilého žáka ZŠ je zákonný zástupce žáka povinen omluvit do 48 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy formou písemné omluvenky v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden z rodičů. 
 2. Omluvenku (důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování) předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, nejpozději do 3 kalendářních dnů.
 3. Při podezření na neomluvené absence nebo v případě často se opakující absence může škola, jako součást omluvenky, požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem.
 4. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost zákonného zástupce. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den až tři dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy (nutné podat písemnou žádost);
 5. Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nevyhnutelných případech. 
 6. Musí-li žák předčasně odejít z vyučování, předloží písemnou žádost svého zákonného zástupce třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. Žádost musí obsahovat den, hodinu, důvod uvolnění a podpis zákonného zástupce (formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo k převzetí za vchodem do budovy, případně u třídních učitelů);
 7. Pro žáky prvního stupně si přicházejí zákonní zástupci a převezmou si žáka v budově školy.

3. Hodnocení a klasifikace

 1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení  na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka;

Při akcích konaných mimo školu, může být místem pro shromáždění i jiné místo než škola. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě je zajištěna 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků  a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

Шкільні правила - основні дані для батьків

1.Основні права та обов'язки законних представників

 1. Батьки мають право коментувати всі навчально-виховні аспекти діяльності школи. Їх обов'язок – реалізувати це право в цивільно пристойний спосіб.

 2. Батьки мають право своєчасно і наочно бути поінформованими про результати навчання та виховання  своєї дитини. Їх обов'язок – співпрацювати зі школою.

 3. Батьки несуть повну відповідальність за поведінку дитини поза школою.

 4. Голосувати і бути обраним до шкільної ради.

 5. 2.Звільнення від викладання – вибір

 6. Законний представник неповнолітнього учня початкової школи зобов'язаний повідомити про відсутність школу зразу через аплікцію Бакавр (електронний щоденник) або по телефону 326 733 867.

 7. Вибачення з причинами відсутності учня буде надіслано законним представником не пізніше ніж через 3 календарні дні після повернення учня до школи за допомогою електронної книги, щоденника (адресована класному керівнику), або письмового вибачення в щоденнику  (для учнів 1-го та 2-го класів) або в аркуші вибачень. Паперова форма підписується одним з законних представників.

 8. У разі підозри на невиправдану відсутність або в разі часто повторюваних прогулів школа може, в рамках вибачень, попросити доложити справку від лікаря про відсутність учня через хворобу .

 9. Школа може звільнити учня від навчання на певний період часу на розсуд законного опікуна. З одного уроку звільняє відповідний вчитель, протягом одного-трьох днів звільняє класний керівник, на більш тривалий період директор школи (необхідно подати письмову заяву - завантажити на сайті школи -відділ завантаження заяв);

 10. Учні відвідують лікарів в шкільні години тільки в невідкладних випадках. 

 11. Якщо учень мусить скоріше піти з уроків, він подає письмову вимогу від свого законного представника класному керівнику або вчителю-викладачу. Заява повинна містити день, годину, підставу для звільнення та підпис законного опікуна (заяву можна завантажити на сайті школи або взяти собі при вході в будівлю, або у класних керівників);

 12. Про учні першого ступеня законні представники приходять самі і беруть їх в будівлі школи.

 13. 3.Оцінка та класифікація

 14. Якщо законний представник учня має сумніви щодо правильності оцінювання наприкінці першого або другого семестру, він може протягом 3 робочих днів з дня, коли йому  стало відомо про оцінку, але не пізніше 3 робочих днів з моменту видачі табеля звернутися до директтора школи з проханням про проведення комісійного іспиту учня;

 15. У заходах, що проводяться за межами школи, може бути інше місце для збору, крім школи. Безпека і охорона здоров'я учнів у визначеному місці забезпечуються за 15 хвилин до часу збору. Після закінчення заходу безпека і охорона здоров'я учнів закінчуються в заздалегідь визначеному місці і в заздалегідь визначений час. Місце і час збору учнів і закінчення заходу будуть повідомлені школою не менше ніж за 2 дні до того законним представникам учнів.

 16.  
 17. Обов'язок забезпечити належне відвідування школи учнями.

 18. На запрошення директора школи особисто прийти на обговорення серйозних питань, пов'язаних з навчанням учня.

 19. Інформувати школу про зміну медичної придатності, проблеми зі здоров'ям або інші серйозні факти, які можуть вплинути на хід навчання.

 20.  Додавати причини відсутності учня на заняттях відповідно до умов, встановлених правилами школи.

 21. Повідомляти школу про дані, які мають важливе значення для навчання або безпеки учня і зміни в цих даних.
   

 

Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín