MENU
08.11.2022

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. 

Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu.

 

6. ročník

PŘÁTELÉ
Posílení komunikace, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a dovednosti odmítnout, sebereflexe.
Cíle programu: Žáci si uvědomí, jaké vlastnosti by mělo mít dobré přátelství a hodnoty, na kterých přátelství stojí. Jsou schopni sebereflexe a uvědomují si důležitost komunikace, spolupráce a empatie v přátelství. Jsou motivováni moudře volit mezi přátelstvím a ostatními životními hodnotami (vlastní bezpečí, slušnost, pravda atd.). 

Termíny:

6.A - třídní učitelka Bc. Kateřina Pátková = ve středu 16. 11. 2022, 1. a 2. vyučovací hodina, 

6.B - třídní učitelka Mgr. Jana Slabá + asistentka pedagoga Petra Vaněčková = ve středu 16. 11. 2022, 3. a 4. vyučovací hodina,

6.C - třídní učitel Mgr. Rudolf Hofman + asistentka pedagoga Tereza Cihlářová, DiS. = v úterý 22. 11. 2022, 1. a 2. vyučovací hodina, 

 

7. ročník

PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE

Základy finanční gramotnosti, prevence zadlužování, posílení schopnosti čelit tlaku společnosti, zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, angažovanost, uvědomování si životních hodnot.
Cíle programu: Žáci porozumí vlivu peněz na mezilidské vztahy a úskalí půjček. Dokáží formulovat svůj vztah k penězům a svoje životní priority. Uvědomují si ekonomické potřeby druhých, životní úroveň naší země ve srovnání se světem i svoje možnosti praktické pomoci druhým.

Termíny:

7.A - třídní učitelka Bc. Kristýna Petráková + asistentka pedagoga Martina Bednářová = v úterý 22. 11. 2022, 3. a 4. vyučovací hodina,

7.B - třídní učitel Mgr. Ondřej Pardubský = ve čtvrtek 24. 11. 2022, 1. a 2. vyučovací hodina, 

7.C - třídní učitelka Bc. Petra Barthelová = ve čtvrtek 24. 11. 2022, 3. a 4. vyučovací hodina,

 

8. ročník

VÁŽÍŠ SI SVÉHO TĚLA, NEBO HO ZNEUŽÍVÁŠ?

Prevence závislosti na alkoholu, různých typů sebepoškozování, poruch příjmu potravy; posílení schopnosti odmítat, posílení sebevědomí a schopnosti rozhodování.
Cíle programu: Žáci si ujasní svůj postoj k alkoholu a srovnají si fakta, která znají, s realitou. Poznávají rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Učí se, jak nepodlehnout tlaku skupiny ke konzumaci alkoholu. S žáky jsou otevřena rizika dalších projevů a chování, ve kterých k řešení problémů mladý člověk bere své tělo jako rukojmí (PPP, sebepoškozování, nebezpečné módní trendy) a učí se, že k řešení otázek a problémů dospívání jsou jiné vhodnější formy.

Termíny:

8.A - třídní učitelka Mgr. Romana Valentová = v pátek 25. 11. 2022, 1. a 2. vyučovací hodina, 

8.B - třídní učitelka Mgr. Jana Petrováv pátek 25. 11. 2022, 3. a 4. vyučovací hodina, 

8.C - třídní učitel Mgr. Jan Trávnický + asistentka pedagoga Jana Kubínová = ve čtvrtek 1. 12. 2022, 1. a 2. vyučovací hodina, 

 

9. ročník

MORÁLNÍ BLUDIŠTĚ

Posílení dovednosti rozhodování se a schopnosti předvídat následky určitého jednání, schopnosti zvládání zátěžových situací.
Cíle programu: Žáci se učí hodnotit důsledky dobrých a špatných rozhodnutí, uvědomují si svou odpovědnost. Zvažují takové typy rozhodnutí, v nichž na jedné misce vah leží morálka a na druhé zisk. Učí se chápat rozdíl mezi odpuštěním a smířením, význam vytrvalosti a nutnosti překonávat překážky.

Termíny:

9.A - třídní učitelka Mgr. Simona Pardubská = ve čtvrtek 1. 12. 2022, 3. a 4. vyučovací hodina, 

9.B - třídní učitelka Mgr. Veronika Fliegelová = v úterý 13. 12. 2022, 1. a 2. vyučovací hodina, 

9.C - třídní učitel Mgr. Josef Zdobinský = v úterý 13. 12. 2022, 3. a 4. vyučovací hodina, 

 

        vedení školy

Chystané akce

od 9. 12. 2022: Zahájení bruslení 1., 2. a 3. třídy

tělesná výchova - výuka bruslení, Zimní stadion Mladá Boleslav,