MENU
04.05.2020

Znovuotevření školy pro žáky 1. stupně

 V dopolední části bude probíhat výuka se stejným obsahem, jako distanční pod vedením jednoho pedagoga. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Po dopolední části přebírá skupinu vychovatelka ŠD. Žáci odcházejí s tímto pedagogem na oběd do ŠJ (ve stále stejné skupině), případně odcházejí domů. Odpolední část končí nejdéle v 16 hodin. Při prvním příchodu přinesou žáci vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění , které je ke stažení na webových stránkách školy v záložce dokumenty školy (vlevo) nebo si ho můžete vyzvednout ve hlavním vchodu školy vlevo v černých přihrádkách.

Výuka bude probíhat každý den.

Rozvrh 
Rozvrh bude upřesněn na základě množství přihlášených žáků a rozdělení do skupin a budete s ním včas seznámeni. Rozsah dopolední výuky bude 4 hodiny denně.

Příchod do školy.

Žáci budou přicházet ke škole podle předem stanovených rozvrhů a to v různých časových rozestupech pro jednotlivé skupiny. Do budovy budou vstupovat různými vchody. S dobou příchodu a místem vstupu budete opět včas seznámeni po rozdělní žáků do skupin. Žáci nevstupují samostatně do budovy, před budovou si je  vyzvedne vyučující dané skupiny. 

Hygienické požadavky

Každý žák si přinese do školy minimálně dvě roušky a sáček (či uzavíratelnou nádobku na ně). Po příchodu do školy si ve třídě umyjí ruce a vydezinfikují. Dále se řídí pokyny učitele. Při výuce sedí žáci každý v jedné lavici, 2 m od sebe. V tuto chvíli si mohou roušku sundat a uloží ji do připraveného sáčku. Při pohybu ve společných prostorách - chodba, WC atp. mají na sobě roušky a pětovně se řídí pokyny učitele. Po každém vyučovacím celku si znovu umyjí ruce a dezinfikují. Po ukončení výuky jsou odváděni učitelem před budovu školy. Přesné pokyny jsou uvedeny v příloze.

Obědy a svačiny
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Svačinu si žáci přinášejí z domova. 

Způsob předávání a vyzvedávání žáků
Rodiče mohou doprovodit své dítě ke škole, kde je před školou vyzvedne pedagog přiřazený k dané skupině. Po dobu výuky a pobytu ve škole zodpovídá za žáka škola. Vyzvedávat si lze žáka po skončení dopolední části nebo v průběhu odpoledne. Zákonný zástupce seznámí třídního učitele se způsobem vyzvedávání žáka a s osobami, které si ho mohou vyzvednout.  Způsob vyzvedávání (kdo si žáka bude vyzvedávat a kdy, případně zda bude domů odcházet sám), přinese žák při prvním příchodu do školy. 
Vzor:Můj syn/dcera (jméno dítěte) bude po dobu školní docházky od 25.5.2020 do 30.6.2020  odcházet ze školy  (časový údaj - např. po dopolední části, po obědě, odpoledne v ... hodin) s doprovodem (jméno osoby)/sám. Jakékoli odchylky od tohoto původního písemného sdělení musí rodič  dát na vědomí učiteli skupiny a to formou podepsaného lístku, který žák předá ráno pedagogovi. Vzor: Můj syn/dcera (jméno dítěte) bude dne  (datum) odcházet ze školy v (časový údaj) s doprovodem (jméno osoby)/sám. 

Dotazy

Dotazy volejte na tel. 326 997 473 nebo 326 733 912.

Příloha

Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.