MENU

Žákovské desatero

ŠKOLNÍ ŘÁD – DESATERO PRO ŽÁKA

Práva a povinnosti

1.Práva na (výběr):

  • vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
  • informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
  • ochranu před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, urážením či zneužíváním;
  • možnost kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu či informaci;
  • využívání všech zařízení a služeb školy, které jsou žákům určeny.

2.Povinnosti (výběr):

  • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat;
  • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
  • plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

          Všeobecná pravidla chování (výběr):

3. Žák je povinen do školy chodit pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou.

4. Žák je povinen respektovat práva spolužáků a pedagogických pracovníků, které nesmí v jejich právech omezovat.

5. Uplatňování vzájemného fyzického nebo psychického násilí mezi žáky je přísně zakázáno.

6. Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

7. Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy.

8. Je povinen do školy nosit učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Žák nenosí do školy předměty ohrožující zdraví jeho i spolužáků.

9. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vyučujícímu a svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd. Ztráty z neuzamčených místností nebo míst, která nejsou určena k odkládání věcí, pojišťovna nehradí.

10. Pobývat ve školních prostorách v době mimo vyučování smí žák pouze za podmínek stanovených ve školním řádu.

Chystané akce

24.9.2019 4.A - Život stromu

Žáci čtvrté třídy se seznámí se zajímavostmi ze života stromů.

24.9.2019 - Zvěřinec

Hudební představení zavede naše druháčky do světa zvířat.

26.9.2019 Život stromu

Třída 4.B navštíví les, aby se v něm pod vedením odborného instruktora seznámila se životem stromů.

26.9.2019 Učíme se jinak - první zážitkový den

Ve čtvrtek 26.9. proběhne první zážitkový den pro žáky druhého stupně.