MENU

Žákovské desatero

ŠKOLNÍ ŘÁD – DESATERO PRO ŽÁKA

Práva a povinnosti

1.Práva na (výběr):

  • vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
  • informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
  • ochranu před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, urážením či zneužíváním;
  • možnost kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu či informaci;
  • využívání všech zařízení a služeb školy, které jsou žákům určeny.

2.Povinnosti (výběr):

  • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat;
  • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
  • plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

          Všeobecná pravidla chování (výběr):

3. Žák je povinen do školy chodit pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou.

4. Žák je povinen respektovat práva spolužáků a pedagogických pracovníků, které nesmí v jejich právech omezovat.

5. Uplatňování vzájemného fyzického nebo psychického násilí mezi žáky je přísně zakázáno.

6. Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

7. Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy.

8. Je povinen do školy nosit učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Žák nenosí do školy předměty ohrožující zdraví jeho i spolužáků.

9. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vyučujícímu a svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd. Ztráty z neuzamčených místností nebo míst, která nejsou určena k odkládání věcí, pojišťovna nehradí.

10. Pobývat ve školních prostorách v době mimo vyučování smí žák pouze za podmínek stanovených ve školním řádu.

Chystané akce

Od 11. 9. 2023 výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi