MENU

Osmička z.s - STANOVY

S T A N O V Y
Spolku rodičů a přátel 8. základní školy v Mladé Boleslavi
Osmička z.s.


I.
Úvodní ustanovení

1.1    Název spolku: Osmička z.s.
1.2    Sídlo spolku:   Václavkova 1040, 293 01  Mladá Boleslav
1.3    Účel spolku:  Podpora činnosti základní školy a výchovně-vzdělávacího procesu žáků, podpora rozvoje vztahů rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy, pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí pro žáky základní školy. 

II.
Činnost spolku

2.1    Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.2    Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj. zejména organizační pomoc při zajištění výchovné a vzdělávací činnosti školy, koordinace vzájemné komunikace mezi školou, rodiči a veřejností, pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí pro rodiče a žáky základní školy a materiální podpora vybraných školních a mimoškolních aktivit. 
2.3    Členové spolku realizují činnost spolku dobrovolně a bezúplatně.


III.
Členství

3.1    Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být rodiče žáků nebo jiné fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, pokud souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek.
3.2    Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, pokud právnická osoba neurčí jiného zástupce. 
3.3    Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
3.4    Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek, jehož výši stanovuje členská schůze.  
3.5    Členství ve spolku vzniká přijetím za člena nebo zaplacením členského příspěvku. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí nových členů, s výjimkou zákonných zástupců žáků, rozhoduje výbor spolku.
3.6    Členství ve spolku zaniká:
a)    vystoupením – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku,
b)    vyloučením – členství zaniká dnem doručení rozhodnutí výboru o vyloučení vyloučenému členu; spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu; 
c)    nezaplacením členského příspěvku – členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, 
d)    smrtí fyzické osoby či zánikem právnické osoby, která je členem
e)    zánikem spolku
3.7    Spolek vede seznam členů, ve kterém provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku výbor spolku či jím pověřená osoba. Zápis týkající se člena obsahuje jméno a příjmení člena, bydliště člena, a poskytne-li člen tyto údaje, pak také telefonní číslo a e-mailovou adresu. Seznam je neveřejný a nebude zpřístupněn.
3.8    Členové spolku neručí za jeho dluhy.


IV.
Práva a povinnosti členů spolku

4.1    Člen spolku má právo:
a)    účastnit se činnosti spolku
b)    být na členské schůzi informován o činnosti a hospodaření spolku 
c)    předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku
d)    volit a být volen do orgánů spolku
4.2    Člen spolku má povinnost:
a)    hradit členský příspěvek
b)    dodržovat stanovy spolku
c)    spolupracovat při naplňování účelu spolku, plnit usnesení členské schůze a řádně vykonávat svěřené úkoly
d)    chránit a zachovávat dobré jméno spolku


V.
Orgány spolku

5.1    Orgány spolku jsou:
a)    členská schůze
b)    výbor

5.2    Členská schůze. 
5.2.1    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
5.2.2    Do působnosti členské schůze náleží zejména určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku pro rodiče a zákonné zástupce žáků, schválit rozpočet na nadcházející období, schválit výsledek hospodaření spolku, volit další orgány spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.
5.2.3    Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát do roka. Výbor spolku svolá zasedání členské schůze dále z podnětu alespoň třetiny členů spolku. 
5.2.4    Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem obvykle v době konání třídních schůzek. Místo, čas a pořad zasedání schůze oznámí výbor spolku pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách školy. Rodiče žáků budou zpravidla vyrozuměni o termínu konání členské schůze také formou zápisu do žákovské knížky (deníčku) žáka. 
5.2.5    Zasedání členské schůze se může konat formou dílčích členských schůzí konaných ve shodném termínu. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.
5.2.6    Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas. V případě, že ani 30 minut po zahájení řádně svolané členské schůze není přítomen nadpoloviční počet členů, je schůze usnášeníschopná v počtu aktuálně zúčastněných členů.
5.2.7    Výbor spolku vyhotoví zápis ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

5.3    Výbor.
5.3.1    Výbor je statutárním orgánem spolku. 
5.3.2    Výbor řídí činnost spolku, svolává zasedání členské schůze, hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vyhotovuje zprávu o hospodaření a činnosti spolku a rozhoduje o všech ostatních záležitostech nespadajících do působnosti členské schůze.
5.3.3    Výbor má pět členů, jejichž funkční období je pět let. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.
5.3.4    Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je svoláván předsedou výboru.
5.3.5    Na svém prvním zasedání zvolí výbor ze svých členů:
a)    Předsedu. Předseda je nejvyšším představitelem výboru a řídí jeho činnost.
b)    Místopředsedu. Místopředseda řídí činnost výboru v době nepřítomnosti předsedy, zajišťuje svolání zasedání členské schůze vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, reprezentuje spolek a zajišťuje komunikaci mezi spolkem a zaměstnanci školy
5.3.6  Jménem výboru jedná samostatně předseda výboru nebo jím pověřený člen. V době      nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda výboru.
5.3.7   Výbor je voleným orgánem. Rozhoduje o záležitostech spolku, jsou schopni usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhodují většinou hlasů zúčastněných členů. Člen výboru vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.

VI.
Majetek a hospodaření

6.1    Zdrojem majetku spolku jsou zejména příspěvky členů, výnosy z pořádaných akcí, dary a odkazy, granty, dotace organizací, obce, státu atd.
6.2    Výdaje spolku jsou tvořeny mimo jiné výdaji na zajištění kulturních, společenských a osvětových akcí, příspěvky na takové akce (divadlo, exkurze, plavání, lyžařský výcvik atd.) a příspěvky na dary a ceny pro žáky atd.
6.3    Příjmy z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost. 
6.4    Za hospodaření a nakládání s majetkem spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně vyhotovuje zprávu o výsledku hospodaření a činnosti spolku za uplynulé období.

 

VII.
Zánik spolku

7.1    Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze spolku o zrušení spolku s likvidací nebo rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací. 

 

Ve Mladé Boleslavi, dne 14. 11. 2016


.....................................               .....................................                  
Mgr. Jitka Houštecká                               Hana Pekárková                              

 

Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.