MENU

Projekty školy


thumb
16.08.2023

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2023

Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání Primární prevence Oblast podpory investiční/neinvestiční na zajištění realizace Akce/Projektu Preventivní program Etické dílny.

thumb
16.05.2023

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

thumb
01.05.2023

Operačního program Jan Amos Komenský - JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský na základě žádosti naší školy poskytlo Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci jako příjemci dotaci ve výši 2 829 612,00 Kč.
Tato dotace bude využita za účelem:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání,
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Tyto finance budou využity na následující aktivity:

 • školní psycholog - 815 280,00 Kč
 • dvojjazyčný asistent - 577 332,00 Kč
 • vzdělávání pracovníků ve školství - 157 000,00 Kč
 • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - 1 280 000,00 Kč
thumb
14.02.2023

Prevence digitální propasti

projekt
„Prevence digitální propasti“
Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU
Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti.
Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace byly v rámci tohoto projektu v roce 2022 přiděleny prostředky ve výši 312 000 Kč.

 

thumb
02.02.2022

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

thumb
26.07.2021

Šablony III

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

thumb
20.10.2020

Vybavení škol digitálními technologiemi

investice NPO č. 172
„Vybavení škol digitálními technologiemi“
Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace byly v rámci Národního plánu obnovy 
v roce 2020 poskytnuty finanční prostředky ve výši 671 818 Kč 
na IT vybavení pro distanční vzdělávání. Investice je určena 
na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol.

 

thumb
01.08.2019

VÝZVA OPVVV ŠABLONY II - ÚČELY ČERPÁNÍ DOTACE

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace se zapojila do výzvy OPVV Šablony II. Byl zpracován projekt, který byl schválen a škola obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 439 053,00 Kč
Název projektu: Šablony II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011061.

thumb
11.07.2019

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II. V ORP MLADÁ BOLESLAV reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114

Cílem MAP II. je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že za pomoci tzv. pracovních skupin, které se nejefektivnějším způsobem snaží o podporu kvalitního a inkluzivního vzdělávání.

30.09.2018

PODPORA VÝUKY STEM NA 8.ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Naše škola čerpala v období září 2017 až červen 2018 finanční dar v celkové výši 315 000,00 Kč, a to na podporu technického vzdělávání v městě Mladá Boleslav (darovací smlouva č. 33/2017/SR/KK).

30.09.2018

PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ ČESKÝM

V uplynulém školním roce získala škola finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. na podporu výuky žáků z cizojazyčného prostředí. 

thumb
21.06.2017

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace se zapojila do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Datum zahájení projektu:                               01.01.2017
Předpokládané datum ukončení projektu:  31.12.2018
Předpokládaná doba trvání:                           24 měsíců

thumb
28.12.2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva 02_16_22

Naše škola se od 1.1.2017 zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva 02_16_22.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů. 
thumb
20.10.2014

Učíme digitálně

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace je zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu Učíme digitálně, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Délka trvání projektu: říjen 2014 - srpen 2015

thumb
08.09.2013

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Projektový záměr spolupráce spočívá v podpoře zájmu o technické vzdělávání a zvýšení jeho kvality. Mezi partnerské školy projektu byla zařazena i Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, mezi spolupracující školy byla vybrána  Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040.

Klíčové aktivity projektu realizované ve spolupráci se Základní školou:

 • kroužek mechatroniky ZŠ
 • kroužek modelování na PC (Catia) – program vzájemného učení
 • tematické exkurze ve spolupráci se zaměstnavateli
  (zajímavé technologie výroby, technické památky apod.)

Udržitelnost aktivit projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (min. do června 2018).

thumb
01.09.2010

EU Peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040 je zapojena v projektu EU peníze školám od 1. 9. 2010.,
projekt byl ukončen 28.02.2013.

Škola zpracovala DUMy v oblastech:

 • v rámci projektu k šabloně III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • v rámci šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • v rámci šablony V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Chystané akce

Od 11. 9. 2023 výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi