MENU

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagožkou je na naší škole Mgr. Jana Eflerová (eflerova.jana@8zsmb.cz),
která je v současné době na mateřské dovolené - možný kontakt po emailu.
 

Konzultační hodiny:

Obecně o činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Školní speciální pedagog (dále ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

ŠSP je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Základní činnosti ŠSP jsou v oblasti socializační a inkluzivní. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace. 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost ŠSP je naplňována ve čtyřech zásadních oblastech:

1.    Depistážní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

2.    Diagnostická činnost:

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení) 
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy i mimo ni

3.    Intervenční činnost:

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou žáků
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů se zákonnými zástupci žáka
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce, pedagogy
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

4.    Metodická a koordinační činnost:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa

Jakým způsobem pracuje školní speciální pedagog?

ŠSP je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

ŠSP pracuje individuálně s jednotlivými žáky nebo v rámci malé skupiny žáků. Aktivity pro práci se žáky jsou vybírány tak, aby jim umožnily maximálně využít své schopnosti a zapojit se v co možná největší míře do výuky. 

Pro svoji práci musí mít ŠSP souhlas se svou činností na škole od zákonných zástupců všech žáků školy. Souhlasy jsou udělovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pro obecné působení ŠSP ve škole podepisují všichni zákonní zástupci žáků tzv. generální souhlas, který se projednává jednou ročně na třídních schůzkách. Podpisem dokumentu zákonní zástupci souhlasí, aby ŠSP působil ve škole dle uvedené vyhlášky. Rozhodnou-li se, že souhlas nepodepíší, nemá ŠSP právo jejich dítěti své služby poskytovat. V případě, že bude po dohodě s žákem, zákonnými zástupci a třídním učitelem zahájena intenzivnější spolupráce, terapie či reedukace, musí si ŠSP opatřit individuální souhlas s jeho činností pro daného žáka. Zákonní zástupci i žák musejí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, o prospěchu, který je možné očekávat, i o možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta.

ŠSP vede o všech svých činnostech písemnou dokumentaci. 

ŠSP má pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy pevně stanovené konzultační hodiny, během nichž je dostupný v prostorách školy. Nabízené konzultace se řídí charakterem služby ŠSP a potřebami žáků, zákonných zástupců a pedagogů. Zásadní je časová dostupnost a nabídka pro všechny. 
Informace o činnostech a službách poskytovaných školním speciálním pedagogem jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo v tištěné formě u ŠSP. 

Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín